June 2020

פעולות מנהל

פעולות המנהל מבוצעות באמצעות Ajax (הפעלת פקודה ביוזמת javascript בעמדה אל השרת). המידע מועבר ב POST. (להבדיל מ GET שבו הפרמטרים מועברים בשורת הפקודה). משתף… Read More »פעולות מנהל